நிலை 2B -வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர் - திருமதி.லக்ஷ்மி சத்தியநாதன் | திருமதி.சுதா பிச்சுமணி

நிலை - 2B | 2017-18
DateClassHomework
9/16/2017Complete pages 12 to 17
9/23/2017Page 18 through 23 , Lessons 5 and 6
9/30/2017Pg 24 - 27
10/7/2017Complete page 28-31. (Lesson 8)
Oral:
At least two Thirukurals. Kids should be able to recite with meaning.
They can pick any two from Lesson 1 -8.
Song from page 24 in Class Book.